ଇତିଶ୍ରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଜେଲ୍‌ରେ ଅନଶନ କରିବି