ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କ ଅଜବ କାଣ୍ଡ

ଗଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ। ସାରା ଦେହ ପାଉଁଶରେ ବୋଳା। ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା। ହାତରେ ଚିଲମ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋରୀ ବାବା। ଆଉ ୟାଙ୍କ କାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।