କଳାଘୁମର ପାଣି ଭିତରେ ଡାକୁଥିଲା ଯମ

ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲା କନାକୁଣ୍ଡ । ଇବ ନଦୀର ଏଇ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କନାକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ।