ଟ୍ୱିଟରରେ ଇ-ସେବା ବାସ୍ତବରେ ଶୂନ

୩୦ ଦିନରେ ମିଳିବା କଥା ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାର ଆଇନ,୨୦୧୨ କେବଳ କାଗଜରେ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ 5-T କେବଳ ଫମ୍ପା ଆବାଜ। ୭ ଦିନରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିବା ବି ଏକ ଫମ୍ପା ଆବାଜ। କେବଳ ଟ୍ୱିଟରରେ ଚାଲିଛି ଫମ୍ପା ପ୍ରଚାର।