ଛାୟାପଥର ରଙ୍ଗୀନ ଛବି

ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଛାୟାପଥ ସମୂହର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ନାସା ପ୍ରେରିତ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେଶ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ।