ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ କୋଳେଇ ଆଣିଲା ପ୍ରେମିକ

ରାଗ ଜରଜର ପ୍ରେମିକା ଅକାତକାତ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡିବା ପରେ ମାତ୍ର କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହିଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେ ହରାଇ ବସିବ ଏ କଥା ବୁଝିସାରିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁହକୁ ସେ ବି ଝାଂପ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛଡାଇ ଆଣିଥିଲ।