ପୁଅର ଭୁଲ ମୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ପରିବାର

କଥାରେ ଅଛି ବାପାର ରଣକୁ ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବାପା ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରନ୍ତି ତାର ଫଳ ବି ଭୋଗନ୍ତି ପୁଅ।