‘ନିମନ୍ତ୍ରଣ’ ରହିଗଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ..

‘ନା ସ୍ୱାଦରେ, ନା ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ନା ପରଷିବାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆପଣ’। ‘ନନା-ବୋଉ ନୁହେଁ ୟେ ଡାଡି-ମମି ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ’ । ‘ନିମନ୍ତ୍ରଣ’ରେ ନାହିଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ।