ଜେଲ ଛାଡି ଯମପୁର ବାଛିନେଲେ

ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ନାହିଁ, ଜେଲରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଜେଲ ତାଙ୍କୁ ଯମପୁର ଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଜେଲ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯମପୁରକୁ ଯିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକଶ କରିଥିଲେ