ମୁଁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନାହିଁ!

ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଷା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ନହେଲେ ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଷ୍ଟ ନହେବାକୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନଥାନ୍ତା।