ଯୋଗେଶ ସିଂହଙ୍କ ପଦ ରବ୍ଦ ନେଇ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: କହିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର ମାନ୍ୟତା ହରାଇଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ଦଶମାଂଶ ସିଟ୍ ଦରକାର