ବାବୁ ଚାଲାକ୍, ଚାଷୀ ଭକୁଆ

ଚାଷୀ ହେଲେ ଭକୁଆ, ବାବୁ ଗଲେ ବିଦେଶ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭାଣ୍ଡିଆ କରି ବାବୁ ବୁଲିବେ ବିଦେଶ। ବାବୁଙ୍କ କାରସାଦିରେ ବଳି ପଡିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ବୁଲା। ଭିସା ନ ହେବାରୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଯାଇପାରିଲେନି ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ମେଳାରେ ଚାଷୀ ହୋଇ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ ବାବୁ।