ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ ବିଭାଗ, ଫିସେରୀ ଓ ମେରାଇନ୍ ଫିସେରୀ ପକ୍ଷରୁ ମାଛର ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ: ମାଛରେ ବିଷାକ୍ତ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ