ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା ଘରର ଛାତ, ଗାଡି ଆଉ ଗଛ

zssss
<p>ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା ଘରର ଛାତ, ଗାଡି। ଅନେକ ଗଛର ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଠିକ ତୁଳା ପରି । କେତେବେଳେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ତ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡର ଛାତିଥରା ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ।</p>