ଡ୍ରାଗନ୍‌ ବଦ୍‌ମାସି କଲେ ମିିିଳିବ ‘ବଜ୍ର’ ପ୍ରହାର

ଡ୍ରାଗନ୍‌ ବଦ୍‌ମାସି କଲେ ମିିିଳିବ ‘ବଜ୍ର’ ପ୍ରହାର। ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ‘ବଜ୍ର’ର ବଳ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହେଲେ କେ-9 ବଜ୍ର ରେଜିମେଣ୍ଟ୍। ଏହି ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଗୁଡିକ ହେଉଛି କେ-9 ବଜ୍ର ସେଲଫି ପ୍ରୋପେଲ୍‌ଡ ହାଓ୍ବିଟଜ୍‌ର୍‌।