ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି

ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବି ସେ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭରାନଦୀରେ ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ବୃଦ୍ଧା ଖିଲ୍।