ପାଇଜାମା ହୋଲଡିଂ ଡିଭାଇସ୍‌

ସାର୍‌: ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ! ନାଡ଼ାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ?
ମୁନା: ସାର୍‌! ନାଡାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପିଏଚ୍‌ଡି କୁହାଯାଏ।

ସାର୍‌: ମାନେ…!
ମୁନା: ସାର୍‌! ପାଇଜାମା ହୋଲଡିଂ ଡିଭାଇସ (ପିଏଚ୍‌ଡି)। ମାନେ ଏହି ଡିଭାଇସ ଦ୍ୱାରା ପାଇଜାମାଟା ଠିକ୍‌ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ।

ଏ କଥା ଶୁଣି ସାର୍‌ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ ହୋଇଗଲା!!