ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପହାର

ସ୍ୱାମୀ- ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମର ଦଶମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆଣ୍ଡାମାନ୍‌-ନିକୋବର ନେଇଯିବି।

ସ୍ତ୍ରୀ- ସତରେ ?

ସ୍ୱାମୀ- ହଁ।

ସ୍ତ୍ରୀ- ଆଉ ୨୫ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ?

ସ୍ୱାମୀ- ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବାକୁ ଯିବି।